77. อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง

ข้อมูลตัวชี้วัด “อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง

จากสถิติจำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหลายชนิด ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกรมควบคุมโรค ระบุโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ใน พ.ศ. 2561 คือ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก บิด หัด ฉี่หนู ไข้สมองอักเสบ อหิวาตกโรค ไข้กาฬกลังแอ่น และพิษสุนัขบ้า พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังสูงสุด 636,174 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 963.00 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 601,295 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 904.90 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ โรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ มีจำนวนผู้ป่วย 283,601 ราย รองลงมา คือ ไข้หวัดใหญ่ มีจำนวนผู้ป่วย 183,363 ราย เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังมีแนวโน้มสูงขึ้น

อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ: ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อหรือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง
                กว้างขวาง แพร่ระบาดในกลุ่มคน หรือชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562